Co zrobić, by sprowadzić zmarłego z zagranicy?

Jeżeli ktoś z bliskich zmarł poza granicami naszego kraju, a chcielibyśmy sprowadzić ciało do Polski mamy dwie możliwości do wyboru.

Po pierwsze, możemy zlecić załatwienie wszelkich formalności firmie pogrzebowej. Za odpowiednią opłatą, zakład pogrzebowy zajmie się sprawami prawnymi, a także transportem zwłok. Należy pamiętać, że w takim przypadku konieczne będzie wydanie przez nas upoważnienia dla domu pogrzebowego.

Po drugie, możemy sami sprowadzić zmarłego do kraju. W tym przypadku będziemy musieli załatwić kilka dokumentów. Poniżej przedstawiamy Państwu całą procedurę związaną ze sprowadzeniem ciała z zagranicy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do sprowadzenia zmarłego ma jego najbliższa rodzina, a więc: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także rodzeństwo, ciotki, stryjowie.

Aby przewieźć zwłoki z innego kraju musimy wystąpić z wnioskiem o zgodę starosty/ prezydenta miasta na transport ciała do Polski. Wniosek musi zawierać zarówno dane wnioskodawcy:  imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania,  numer  i seria dowodu tożsamości, jak i osoby zmarłej: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, a także środek transportu, którym ciało zostanie przywiezione do kraju. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć lub jej przyczynę. Jeśli przyczyna zgonu nie została określona, musimy także dostarczyć zaświadczenie, które jednoznacznie wyklucza możliwość nastąpienia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Tłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Za uzyskaną decyzję nie ponosimy żadnych kosztów. Ponadto starosta/ prezydent na wydanie zgody ma maksymalnie trzy dni. Rygorystycznych terminów musi przestrzegać także rodzina zmarłego – transport zwłok musi zostać załatwiony najpóźniej po trzech dniach od momentu wydania pozwolenia.

Kiedy uzyskamy już zgodę starosty/ prezydenta miasta, potrzebna nam będzie zgoda na przetransportowanie zwłok od konsula, mającego swoją placówkę na terenie kraju, w którym umarł nasz bliski. Zwracając  się  do  konsula  z  prośbą  o zgodę na przewiezienie ciała do kraju, będziemy musieli przedstawić kilka dokumentów. A mianowicie:

  • odpis zupełny aktu zgonu,
  • pozwolenie wydane przez starostę/ prezydenta miasta,
  • zaświadczenie lekarskie, które jednoznacznie wyklucza możliwość śmierci na skutek choroby zakaźnej, czy epidemii (co ważne, zaświadczenie to nie jest konieczne w przypadku transportu prochów zmarłego),
  • jeżeli bliski zmarł w wyniku wypadku, zabójstwa, czy samobójstwa, konieczne będzie także zezwolenie policji lub sądu na wywiezienie zwłok z kraju.

Za wydanie przez konsula pozwolenia na transport zwłok do Polski trzeba zapłacić. Na terenie państw należących do Unii Europejskiej jest to kwota w wysokości ok. 40 euro.

W konsulacie, pracownicy placówki muszą przed transportem opieczętować trumnę z ciałem lub urnę z prochami.

W celu przewiezienia ciała używa się specjalnych, metalowych trumien, których dno wyposażone jest w substancję chłonną. Trumna musi być hermetycznie zalutowana, czego dokonują pracownicy zakładu pogrzebowego. Tak przygotowana trumna, umieszczana jest dodatkowo w drewnianej skrzyni. Jeżeli chodzi o urnę, to także musi być ona metalowa i dodatkowo zabezpieczona urną drewnianą. Warto  podkreślić,  że  konsulat  zażąda  od  nas  zaświadczeń.  W   przypadku   trumny –  z  firmy  pogrzebowej,  że  została  ona  zamknięta  zgodnie   z  przepisami  oraz   wymogami.  W przypadku urny – zaświadczenia o wykonanej kremacji.

Jeśli będziemy przewozić trumnę z ciałem samochodem, musi on być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie. Natomiast urna z prochami może być przewożona każdym środkiem transportu drogowego.

W sytuacji, gdy zdecydujemy się na transport samolotem musimy liczyć się z załatwieniem pewnych formalności. Niektóre linie lotnicze stawiają wiele warunków, zanim zgodzą się na przewóz trumny, czy  urny  na  pokładzie.  Zdarza  się  i tak, że linie przewiozą jedynie urnę z prochami, a nie zgadzają się na transport trumny. Jeśli jednak taka zgoda zostanie wyrażona, musimy przygotować sobie kilka niezbędnych dokumentów. Może się bowiem zdarzyć tak, że przedstawiciele linii lotniczych zażądają od nas okazania np. aktu zgonu, pozwolenia konsula na wywóz ciała, czy zaświadczenia o balsamowaniu zwłok. Często też wymaga się, żeby na pokładzie tego samego samolotu leciała osoba, która zleca przewóz zwłok.

Jeśli rodzina nie jest w stanie pokryć kosztu sprowadzenia ciała do Polski, zmarły może zostać pochowany na terenie kraju, w którym nastąpiła śmierć. Na koszt gminy i zgodnie z obowiązującymi w niej zwyczajami.

Przedstawiamy także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Źródło: www.formalnosci.pl, www.wyborcza.pl, www.mz.gov.pl.