Aby dostać zasiłek, trzeba złożyć do oddziału ZUS:

* wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZUS Z-12, KRUS RS-26),
* skrócony odpis aktu zgonu,
* oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
* dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
jeśli pobierała rentę socjalną koszty pogrzebu pokrywa państwo tak jest od niedawna

Zadzoń by dowiedzieć się wiecej:

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 184 500

 

Jak otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego? Ile wynosi zasiłek?  

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zaakceptowała niedawno propozycję dopisania do listy osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego rodziców martwo urodzonych dzieci, których płci nie da się ustalić.

W tej chwili, aby otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego (zasiłek pogrzebowy, zasiłek macierzyński, skrócony urlop macierzyński), rodzice muszą przedstawić odpis aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Żeby zaś taki akt urodzenia mógł zostać sporządzony, konieczne jest podanie płci dziecka. W wielu wypadkach można ją ustalić tylko za pomocą badań genetycznych, które są drogie i nierefundowane (nie jest to świadczenie medyczne).KTO DOSTANIE PIENIĄDZE?Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. Wypłaca go ZUS. (W przypadku osób wykonujących niektóre zawody, np. policjantów, żołnierzy czy strażaków, zasady i wysokość zasiłku pogrzebowego są uregulowane odrębnymi przepisami). Zasiłek nie jest traktowany jak dochód, dlatego nie trzeba go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku.

Zasiłek przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu. Rodzina dostanie świadczenie w pełnej wysokości, osoby trzecie – do wysokości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 4 tys. zł. Jeśli pogrzeb wyprawiła więcej niż jedna osoba lub instytucja, zasiłek zostanie wypłacony proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Przykład. Pan Jan żył samotnie. Nie pracował, nie był ubezpieczony, utrzymywał się z zasiłków z pomocy społecznej i z tego, co wygrzebał w śmietnikach. Gdy przestał wychodzić z domu, zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję. Okazało się, że mężczyzna nie żyje od kilku dni.

Choć nie są zamożnymi ludźmi, sąsiedzi postanowili wyprawić panu Janowi pochówek. Sześcioro z nich zrzuciło się na miejsce na cmentarzu (grób ziemny), niedrogą trumnę i księdza, który zgodził się odprawić ceremonię za symboliczną opłatę. Na wszystko brali pokwitowania i ZUS zwrócił im koszty, proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Ważne! Jeśli pogrzeb był organizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny również poniósł jakieś wydatki, przysługuje mu zasiłek w pełnej wysokości.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w ZUS? 


– Po pierwsze, wniosek, czyli druk ZUS Z-12. Można go dostać w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej zakładu www.zus.gov.pl.

– Po drugie, skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe.

– Po trzecie, oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie potwierdzone przez bank.

– Po czwarte, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty.

– Po piąte, zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury.

Uwaga! Osoba składająca wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem.Jakie dokumenty trzeba złożyć w KRUS? W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników obowiązują te same zasady co w ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS SR-26 należy złożyć we właściwym oddziale regionalnym KRUS (wniosek można znaleźć na stronie www.krus.gov.pl w zakładce świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego).

Co jednak, gdy nie tylko zmarły nie był ubezpieczony, ale też jego rodzina to osoby bez pracy i prawa do zasiłku?

Przykład. Pan Franciszek spod Kołobrzegu pojechał w odwiedziny do siostry na Śląsk. Tam doznał wylewu i umarł. Był bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Siostra była w niewiele lepszej sytuacji, bo razem z niepełnosprawnym mężem utrzymywali się z zasiłku opiekuńczego. Nie stać jej było na wyprawienie bratu pochówku. Z żoną pan Franciszek rozwiódł się kilka lat wcześniej, a synowie nadal się uczą.

Zwołano naradę rodzinną i ustalono, że skremowane prochy pana Franciszka zostaną przewiezione pod Kołobrzeg, a koszty pochówku pokryje KRUS, w którym ubezpieczony jest ojciec zmarłego. Gdy jednak przyszło co do czego, KRUS odmówił wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Synowie pana Franciszka zwrócili się więc o wsparcie do ośrodka pomocy społecznej. Dołączyli fakturę z zakładu pogrzebowego na kwotę 3,5 tys. zł.

OPS dokumenty przyjął, ale zastrzegł, że sprawdzi, czy sytuacja finansowa rodziny zmarłego jest rzeczywiście tak zła, że nikogo nie było stać na wyprawienie choćby skromnego pochówku.

ROK NA ODEBRANIE ZASIŁKU

Wniosek o zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby bliskiej. Co jednak zrobić, gdy śmierć nastąpiła w niewyjaśnionych okolicznościach, a zwłok nie można odnaleźć? Wtedy okres 12 miesięcy liczy się od dnia pogrzebu, choćby miał on charakter symboliczny. Podstawą do sprawienia pochówku jest zaświadczenie z policji lub prokuratury albo prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu osoby za zmarłą.

Sęk w tym, że w takich sytuacjach ZUS nie zawsze chce wypłacić zasiłek pogrzebowy.

Przykład 1. We wrześniu 2014 r. pani Halina wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego po mężu. Postanowieniem sądu mężczyzna został uznany za zmarłego. Data zgonu to październik 2001r. Ciała nie odnaleziono.

Pani Halina postanowiła wyprawić mężowi pogrzeb. Zamówiła mszę w kościele, tabliczkę z nazwiskiem, kupiła kwiaty, a rachunki dołączyła do wniosku o zasiłek. Ale ZUS odmówił wypłaty. Wyjaśnił, że do pochówku nie doszło, bo nie było zwłok.

Pani Halina odwołała się do sądu. I wygrała. Sąd przypomniał, że ustawa o emeryturach i rentach posługuje się pojęciem “zasiłku pogrzebowego”, a nie zasiłku “z tytułu pochówku”. Nie chodzi tylko o złożenie ciała do grobu, ale też o wyprawienie ceremonii.

Za pomnik lub tablicę na symbolicznym grobie należy się zwrot wydatków.

Przykład 2. O zasiłek przed sądem musiała też walczyć pani Elżbieta. Dlaczego?

Jej matka zmarła 6 grudnia 2014 r. Córka wyprawiła pożegnanie, opłaciła zakład pogrzebowy, kremację, złotą tabliczkę z nazwiskiem i drewnianą urnę. Kosztowało ją to 1880 zł. Pani Elżbieta jest rencistką. Jej matka w chwili śmierci też pobierała rentę. Kilka dni po ceremonii kobieta złożyła wniosek o zasiłek pogrzebowy, a dwa miesiące później zatopiła urnę z prochami matki w Bałtyku.

Tymczasem jeszcze w styczniu 2015 r. ZUS odmówił wypłaty świadczenia.

Pani Elżbieta odwołała się do sądu. I wygrała. Sąd uznał, że kobieta pokryła koszty pogrzebu, więc należy jej się zwrot wydatków.

Zdaniem sądu wydatki, które poniosła pani Elżbieta, mieszczą się w pojęciu kosztów pogrzebu. To, że pochówek faktycznie się nie odbył, nie ma przy tym znaczenia. Sąd przypomniał, że według ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki mogą być złożone w grobie ziemnym, murowanym, katakumbach lub zatopione w morzu.

Od wyroku odwołał się ZUS. Przekonywał, że pani Elżbieta najpierw wystąpiła o zasiłek (15 grudnia 2014 r.), a dopiero potem dokonała pochówku (28 lutego 2015 r.), co jest niezgodne z prawem.

I tym razem sąd stanął po stronie pani Elżbiety. Przypomniał, że pojęciem “pochówku” posługuje się ustawa o cmentarzach, zaś ustawa o emeryturach i rentach z FUS w dziale pt. “Zasiłek pogrzebowy” używa terminu “koszty pogrzebu”. Brak faktycznego pochówku nie jest przeszkodą w jego wypłacie (sygn. akt VII Ua 62/15). RENTA RODZINNA

Jeśli zmarły przed śmiercią pracował i odprowadzał składki, pobierał rentę lub emeryturę z tytułu niezdolności do pracy, był na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym, jego dzieciom, żonie i rodzicom może przysługiwać renta z ZUS. Można też starać się o rentę po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na rencie lub emeryturze, ale miał odpowiedni staż i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.

A co jeśli pieniądze wpłynęły na konto zmarłego i zostały wypłacone przez członków jego rodziny? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 6 maja 2009 r. (sygn. II UZP 2/09), jeśli nie da się ustalić, kto konkretnie wypłacił pieniądze z bankomatu, wtedy za zwrot nienależnie wypłaconej emerytury odpowiedzialny jest bank, a nie spadkobiercy. 

Gdzie się zgłosić po rentę? Co z rentą lub emeryturą po zmarłym? 

https://www.charon.pl/pogrzeb/renta-rodzinna/

Kto się zalicza do rodziny według ZUS?

– wdowa lub wdowiec; 

– rodzice (macocha, ojczym, rodzice adopcyjni); 

– dzieci własne, drugiego małżonka, adoptowane oraz umieszczone w rodzinie zastępczej; 

– dzieci przyjęte na utrzymanie i wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności; 

– rodzeństwo; 

– dziadkowie; 

– wnuki; 

– osoby, nad którymi została ustanowiona piecza prawna.

Kim są osoby trzecie, które mogą się starać o zasiłek pogrzebowy: 

– sąsiedzi zmarłego; 

– dom pomocy społecznej (gdy pensjonariusz był osobą samotną lub porzuconą przez rodzinę); 

– gmina (np. ośrodek pomocy społecznej); 

– skarb państwa; 

– pracodawca; – związek wyznaniowy; 

– organizacja kombatancka; 

– areszt śledczy.